סעיף 1 אין ענישה אלא לפי חוק
סעיף 2 ענישה לפי חקיקת משנה
סעיף 3 אין עונשין למפרע
פרק ב': תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה
סעיף 4 ביטול העבירה לאחר עשייתה
סעיף 5 שינוי חיקוק לאחר עשיית העבירה
סעיף 6 עבירות שהזמן גרמן
פרק ג': תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה
סימן א': הוראות כלליות
סעיף 7 העבירות לפי מקומן
סעיף 8 מיקומו של מחדל
סעיף 9 תנאי התחולה
סעיף 10 עונש שהוטל בחוץ לארץ
סעיף 11 ניכוי עונש או מעצר
סימן ב': התחולה על עבירות-פנים
סעיף 12 עבירת פנים
סימן ג': התחולה על עבירות-חוץ
סעיף 13 עבירות נגד המדינה או העם היהודי
סעיף 14 עבירות נגד אזרח ישראלי או תושב ישראל
סעיף 15 עבירה שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל
סעיף 16 עבירות נגד משפט העמים
סעיף 17 תחולה שילוחית
חלק א': כללי
פרק ד': העבירה הפלילית ואחריות לה
סימן א': היסוד העובדתי שבעבירה
סעיף 18 מבנה היסוד העובדתי
סימן ב': היסוד הנפשי שבעבירה
סעיף 19 דרישת מחשבה פלילית
סעיף 20 מחשבה פלילית
סעיף 21 רשלנות
סימן ג': אחריות קפידה
סעיף 22 אחריות קפידה והיקפה
סימן ד': אחריות פלילית של תאגיד
סעיף 23 היקף אחריותו הפלילית של תאגיד
סימן ה': העבירות לפי חומרתן
סעיף 24 סיווג עבירות
פרק ה': עבירות נגזרות
סימן א': הנסיון
סעיף 25 נסיון מהו
סעיף 26 חוסר אפשרות לעשיית העבירה
סעיף 27 עונש מיוחד על נסיון
סעיף 28 פטור עקב חרטה
סימן ב': צדדים לעבירה
סעיף 29 מבצע
סעיף 30 משדל
סעיף 31 מסייע
סעיף 32 עונש על סיוע
סעיף 33 נסיון לשידול
סעיף 34 פטור עקב חרטה
סעיף 34א עבירה שונה או נוספת
סעיף 34ב נתונים עניניים ואישיים
סימן ג': הוראות משותפות
סעיף 34ג סייג לנסיון, לשידול ולסיוע
סעיף 34ד תחולת דין העבירה
פרק ה'1: סייגים לאחריות פלילית
סימן א': הוראות כלליות
סעיף 34ה נטל ההוכחה
סימן ב': סייגים לפליליות המעשה
סעיף 34ו קטינות
סעיף 34ז העדר שליטה
סעיף 34ח אי שפיות הדעת
סעיף 34ט שכרות
סעיף 34י הגנה עצמית
סעיף 34י1 הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר
סעיף 34יא צורך
סעיף 34יב כורח
סעיף 34יג צידוק
סעיף 34יד כניסה למצב בהתנהגות פסולה
סעיף 34טו חובה לעמוד בסכנה או באיום
סעיף 34טז חריגה מן הסביר
סעיף 34יז זוטי דברים
סעיף 34יח טעות במצב דברים
סעיף 34יט טעות במצב משפטי
סעיף 34כ הגנה על רשות שופטת
פרק ה'2: הוראות שונות
סעיף 34כא פרשנות
סעיף 34כב נפקותו של ספק
סעיף 34כג כלליות החלק המקדמי והחלק הכללי
סעיף 34כד הגדרות [א/5]
פרק ו': דרכי ענישה
סימן א': כללי
סעיף 35 הענשים ענשי מקסימום [יא/1]
סעיף 35א עונש חובה ונסיבות מקלות
סעיף 36 מאסר וקנס
סעיף 37 חקירה
סעיף 38 תסקיר חובה
סעיף 39 עבירות אחרות שהודה בהן הנאשם
סעיף 40 עבירות שלא נקבע להן עונש [יא/6]
סימן א'1: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה
סעיף 40א מטרה   סימן א'1
סעיף 40ב העיקרון המנחה בענישה   הלימה
סעיף 40ג קביעת מתחם העונש ההולם וגזירת עונשו של הנאשם
סעיף 40ד שיקום
סעיף 40ה הגנה על שלום הציבור
סעיף 40ו הרתעה אישית
סעיף 40ז הרתעת הרבים
סעיף 40ח קנס
סעיף 40ט נסיבות הקשורות בביצוע העבירה
סעיף 40י הוכחת נסיבות הקשורות בביצוע העבירה
סעיף 40יא נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה
סעיף 40יב נסיבות נוספות
סעיף 40יג ריבוי עבירות
סעיף 40יד חובת הנמקה
סעיף 40טו ענישת קטין
סימן ב': מאסר
סעיף 41 מאסר עולם
סעיף 42 מאסר סתם
סעיף 43 חישוב תקופת מאסר
סעיף 44 מאסר נדחה
סעיף 45 מאסר חופף [יא/11]
סעיף 46 סדר נשיאת מאסר פלילי [יא/12]
סעיף 47 סדר נשיאת מאסר אזרחי
סעיף 48 עבודה במאסר
סימן ב'1: נשיאת מאסר בעבודת שירות
סעיף 51א הגדרות
סעיף 51ב נשיאת מאסר בעבודת שירות
סעיף 51ג עבודת השירות
סעיף 51ה התנאים בעבודת שירות
סעיף 51ו תקופת עבודת השירות
סעיף 51ז הפסקה בעבודת שירות
סעיף 51ח חובותיו של עובד שירות
סעיף 51ח1 איסור יציאה מהארץ לעובד שירות
סעיף 51ט הפסקה מינהלית של עבודת שירות
סעיף 51י הפסקה שיפוטית של עבודת שירות
סעיף 51י1 קיצור תקופת עבודת השירות
סעיף 51יא ממונה על עבודת שירות
סעיף 51יב תקנות
סימן ג': מאסר על תנאי
סעיף 52 מאסר על תנאי
סעיף 54 מאסר בשל עבירה נוספת
סעיף 55 הפעלתו של מאסר על תנאי
סעיף 56 הארכת תקופת התנאי [יא/22]
סעיף 57 מאסר על תנאי שהטיל בית דין צבאי
סעיף 58 תקופות מאסר בזו אחר זו
סעיף 59 תחילת המאסר שהופעל
סעיף 60 ערעור
סימן ד': קנס
סעיף 61 שיעור הקנסות
סעיף 63 קנס לפי שווי הנזק או טובות ההנאה  [יא/29]
סעיף 64 עדכון קנסות
סעיף 66 מועד לתשלום קנס [יא/32]
סעיף 67 תוספת פיגור על אי תשלום קנס
סעיף 68 גביית התוספת
סעיף 69 פטור מתשלום התוספת
סעיף 70 גביית קנסות [יא/33]
סעיף 71 מאסר במקום קנס [יא/34] [תשל"ג]
סימן ד'1: שירות לתועלת הציבור
סעיף 71א שירות לציבור
סעיף 71ב תקופת צו שירות ושינויו
סעיף 71ג חיוביו של החייב בשירות
סעיף 71ד הפרת צו שירות
סעיף 71ה תקנות
סעיף 71ו מעמד עושה השירות
סימן ה': התחייבות להימנע מעבירה
סעיף 72 התחייבות להימנע מעבירה
סעיף 74 מאסר על אי מתן התחייבות [יא/37]
סעיף 75 ערעור [יא/38]
סעיף 76 גביית סכומי התחייבויות
סימן ו': פיצויים והוצאות
סעיף 77 פיצוי [יא/40]
סעיף 78 חיוב בפיצוי דינו כפסק דין [יא/41]
סעיף 79 הוצאות המשפט
סעיף 80 הוצאות ההגנה מאוצר המדינה [יא/43] [תשל"א, תשל"ה] חוק סדר
סעיף 81 הוצאות ההגנה על המתלונן
סימן ז': טיפול בקהילה
סעיף 82 טיפול במשתמשים בסמים
סעיף 83 תנאים לצו מבחן עם טיפול
סעיף 84 תקנות
סעיף 85 הארכה נוספת של תקופת התנאי
סעיף 86 טיפול באלימות במשפחה
סעיף 86א תחולת הוראות פקודת המבחן
סימן ח': שונות
סעיף 87 דחיית מועדים
סעיף 88 האחריות האזרחית שמורה
סעיף 89 תחולה
סעיף 90 ביצוע ותקנות
פרק ו'1: הוראות להתאמת דיני העונשין
סעיף 90א פרשנות הדין בדבר היסוד הנפשי שבעבירה
סעיף 90ב עונש על עבירת רשלנות
חלק ב': עבירות
פרק ז': בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים
סימן א': הוראות כלליות
סעיף 91 הגדרות ופירוש
סעיף 92 קשר ונסיון
סעיף 93 כורח וצורך
סעיף 94 הגנה נוספת
סעיף 95 חיפוי על עבירה
סעיף 96 עונש מוות
סימן ב': בגידה
סעיף 97 פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה
סעיף 98 גרם למלחמה
סעיף 99 סיוע לאויב במלחמה
סעיף 100 גילוי החלטה לבגוד
סעיף 101 שירות בכוחות האויב
סעיף 102 סיוע לשבוי מלחמה
סעיף 103 תעמולה תבוסנית
סימן ג': פגיעה בכוחות מזויינים
סעיף 104 כוחות מזויינים
סעיף 105 מרידה בכוחות מזויינים
סעיף 106 מרידה
סעיף 107 מרידה בכוונת פגיעה בבטחון המדינה
סעיף 108 פגיעה ברכוש
סעיף 109 הסתה להשתמטות
סעיף 110 הסתה לאי ציות
סימן ד': ריגול
סעיף 111 מסירת ידיעה לאויב
סעיף 112 ריגול
סעיף 113 ריגול חמור [ד/23]
סעיף 113א ידיעה סודית
סעיף 114 מגע עם סוכן חוץ
סעיף 115 כניסה למקום צבאי
סעיף 116 מעשה הכנה
סימן ה': סודות רשמיים
סעיף 117 גילוי בהפרת חובה
סעיף 117א הסתרת מידע בידי עובד ציבור
סעיף 118 גילוי בהפרת חוזה
סעיף 119 גילוי בהפרת אמון
סעיף 120 מעשי התחזות
סימן ו': פגיעה ביחסי חוץ
סעיף 121 פגיעה ביחסי חוץ
סעיף 122 גיוס לכוחות חוץ
סימן ז': סדרי דין
סעיף 123 אישום
סעיף 124 מעצר לפי בקשת היועץ המשפטי
סעיף 125 מעצר רגיל [ד/35]
סעיף 126 חיפוש משטרתי בשעת הדחק
סעיף 127 חיפוש צבאי בשעת הדחק
סעיף 128 סודיות הדיון
סעיף 129 מכשירי עבירה
סימן ח': שונות
סעיף 130 שמירת דינים
סעיף 131 עבירות חוץ
סעיף 132 ביצוע
פרק ח': פגיעות בסדרי המשטר והחברה
סימן א': המרדה
סעיף 133 מעשי המרדה
סעיף 134 פרסומי המרדה [א/59
סעיף 135 סייגים לאישום ולהרשעה [א/59
סעיף 136 המרדה   מהי
סעיף 137 טענת אמת אינה הגנה [א/60
סעיף 138 בקורת ותעמולה חוקיות
סעיף 139 הגנה בפרסומיו של שלוח [א/61]
סעיף 140 שבועה לעבור עבירה חמורה
סעיף 141 שבועה לעבור עבירה אחרת
סעיף 142 טענת כפיה
סעיף 143 אימונים צבאיים אסורים
סעיף 144 עבירות בנשק [א/66א
סימן א'1: הסתה לגזענות או לאלימות
סעיף 144א הגדרות
סעיף 144ב איסור פרסום הסתה לגזענות
סעיף 144ג פרסום מותר
סעיף 144ד החזקת פרסום גזעני
סעיף 144ד2 הסתה לאלימות
סעיף 144ד3 החזקת פרסום המסית לאלימות
סעיף 144ה הגשת אישום
סימן א'2: עבירות שנאה
סעיף 144ו עבירות ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור   נסיבה מחמירה
סימן ב': התאגדויות והתקהלויות
סעיף 145 התאגדות אסורה
סעיף 146 מטיף להתאגדות אסורה
סעיף 147 חבר להתאגדות אסורה
סעיף 148 תרומות להתאגדות אסורה
סעיף 149 פרסומי התאגדות אסורה [א/73]
סעיף 150 הגשת אישום
סעיף 151 התקהלות אסורה
סעיף 152 התפרעות
סעיף 153 הוראת התפזרות
סעיף 154 פיזור מתפרעים
סעיף 155 המשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות
סעיף 156 מניעת הוראת התפזרות
סעיף 157 התפרעות שסופה נזק
סעיף 158 מתפרעים הפוגעים בכלי שיט
סימן ג': הפרעות לשלום הציבור
סעיף 159 פרסום ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה
סעיף 159א שימוש בחומר הנחזה כמסוכן
סעיף 160 הפרעות ביחסי עבודה
סעיף 161 עבירות כלפי קיום שירותים ציבוריים
סעיף 162 הגשת אישום
סימן ד': סכסוכי עבודה
סעיף 163 הפרעה שלא כדין למימוש זכות
סעיף 164 היתר משמרות
סימן ה': פגיעה במדינת חוץ
סעיף 165 אלימות נגד מדינת חוץ
סעיף 166 הסתה לאיבה כלפי מדינה ידידותית [א/67
סעיף 167 פגיעה בדגל או בסמל של מדינה ידידותית
סעיף 168 חילול כבודם של גדולי מדינת חוץ
סימן ו': שוד ים
סעיף 169 שוד ים
סימן ז': פגיעות ברגשי דת ומסורת
סעיף 170 עלבון דת
סעיף 171 הפרעה לפולחן [א/147] [תשכ"ו]
סעיף 172 כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה
סעיף 173 פגיעה ברגשי דת [א/149]
סעיף 174א מתן הטבות כפיתוי להמרת דת
סעיף 174ב קבלת הטבות תמורת המרת דת
סימן ח': ריבוי נישואין
סעיף 175 הגדרות
סעיף 176 ריבוי נישואין
סעיף 177 חזקת נישואין
סעיף 178 תקפם של נישואין
סעיף 179 היתר נישואין לפי דין תורה [ה/5]
סעיף 180 נישואין שהותרו לפי דין אחר
סעיף 181 התרת קשר נישואין על כרחה של האשה
סעיף 182 עריכת נישואין וגירושין אסורים
סעיף 183 עדותו של בן זוג
סימן ט': בריונות ותקלות לציבור
סעיף 184 הגדרות
סעיף 185 סחר, ייצור ויבוא סכין
סעיף 185א איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין
סעיף 186 החזקת אגרופן או סכין שלא כדין
סעיף 189 כניסה בכוח
סעיף 190 אחיזת מקרקעין בכוח
סעיף 191 תגרה
סעיף 192 איומים
סעיף 193 שכרות
סעיף 193א איסור מכירת משקאות משכרים לקטין
סעיף 194 מהומה ועלבון במקום ציבורי
סעיף 194א איסור ספסרות  בכרטיסי מופעים
סעיף 195 השחתת מודעות
סעיף 196 השחתת פני מקרקעין [א/103א] [תשי"ז]
סעיף 196א חזקת אחריות
סעיף 196ב התיישנות
סעיף 197 הפרעה לבחירות
סימן י': זנות ותועבה
סעיף 199 סרסרות למעשי זנות
סעיף 200 חזקת סרסרות
סעיף 201 הבאת אדם לידי מעשה זנות
סעיף 202 הבאת אדם לידי עיסוק בזנות
סעיף 203 נסיבות מחמירות
סעיף 203ב ניצול קטינים לזנות
סעיף 203ג איסור צריכת מעשה זנות מקטין
סעיף 203ד נטל ההוכחה
סעיף 204 החזקת מקום לשם זנות
סעיף 205 השכרת מקום לשם זנות [ז/6, 7]
סעיף 205א איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין
סעיף 205ג איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר
סעיף 205ד איסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות
סעיף 208 המניח לקטין לדור בבית זנות
סעיף 214 פרסום והצגת תועבה
סעיף 214א פרסום פוגע על שלטי חוצות
סעיף 214ב הגנות
סימן י"א: מטרדים
סעיף 215 מטרד לציבור
סעיף 216 התנהגות פסולה במקום ציבורי
סעיף 217 ביזוי מדים
סעיף 218 מעשה העלול להפיץ מחלה [א/195] [1944]
סעיף 219 מכירת מזון מפוגל
סעיף 220 החזקת מזון לא נקי
סעיף 221 זיהום מים
סעיף 222 זיהום אויר
סעיף 223 מלאכות פוגעות
סימן י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים
סעיף 224 הגדרות
סעיף 225 איסור הגרלות והימורים [ט/2] [תשל"ה]
סעיף 226 איסור משחקים [ט/3] [תשל"ה]
סעיף 227 השתתפות בעריכת הגרלות והימורים [ט/4]
סעיף 228 איסור החזקה או הנהלה [ט/5] [תשל"ה]
סעיף 230 נסיבות מיוחדות
סעיף 231 היתר [ט/7] [תשכ"ז]
סעיף 231א איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים
סעיף 232 ראיות
סעיף 233 חזקות
סעיף 234 חילוט מכשירי משחק
סעיף 235 חילוט מכשירי עבירה
פרק ט': פגיעות בסדרי השלטון והמשפט
סימן א': שיבוש עשיית משפט
סעיף 236 הגדרות
סעיף 237 עדות שקר
סעיף 238 בידוי ראיות
סעיף 239 שבועת שקר
סעיף 240 עדויות סותרות  [א/120א] [תשכ"ה, תשכ"ט, תשל"ב]
סעיף 241 סירוב להעיד
סעיף 242 השמדת ראיה
סעיף 243 ידיעות כוזבות
סעיף 244 שיבוש מהלכי משפט
סעיף 245 הדחה בחקירה
סעיף 246 הדחה בעדות
סעיף 247 סייגים לתחולה
סעיף 248 הגנה
סעיף 249 הטרדת עד
סעיף 249א נסיבות מחמירות
סעיף 250 השפעה לא הוגנת
סעיף 251 פרסום מסולף של דיון משפטי
סעיף 252 התרמה למען תשלום קנס
סעיף 252א תשלום קנס שהוטל על הזולת
סעיף 253 חיפוי
סעיף 254 פרסומים על נכס גנוב
סעיף 255 זילות בית המשפט
סעיף 256 נשיאת נשק בבית המשפט
סעיף 257 בריחה
סעיף 258 סיוע לבריחה
סעיף 259 הברחת אדם [א/132]
סעיף 260 מסייע לאחר מעשה
סעיף 261 דין מסייע לאחר מעשה
סעיף 262 אי מניעת פשע
סעיף 263 סירוב לעזור במניעת עבירות
סעיף 264 הכשלת עיקול
סעיף 265 שבירת חותם
סעיף 266 הזנחת השמירה על חותם
סעיף 267 הוצאת מסמך ממשמורת
סימן ב': העלמת עבירות
סעיף 268 הגדרות
סעיף 269 חובת מתן הודעה
סעיף 270 הפסקת השפיטה
סעיף 271 עונשין
סעיף 272 הגנה
סימן ג': תקיפת שוטרים
סעיף 273 תקיפת שוטר [ג/1]
סעיף 274 תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות [ג/2]
סעיף 275 הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו
סעיף 275א הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות
סעיף 276 פירוש
סימן ד': עבירות בשירות הציבור וכלפיו
סעיף 277 לחץ של עובד ציבור
סעיף 278 עובד הציבור שיש לו זיקה פרטית
סעיף 279 דרישות כוזבות של עובד הציבור
סעיף 280 שימוש לרעה בכוח המשרה
סעיף 281 תעודה כוזבת
סעיף 282 התיימרות כבעל סמכות
סעיף 283 התחזות כעובד הציבור
סעיף 284 מרמה והפרת אמונים
סעיף 285 אי מילוי חובה רשמית
סעיף 286 הפרת חובה חקוקה
סעיף 287 הפרת הוראה חוקית [א/143]
סעיף 288 העלבת עובד הציבור
סעיף 288א הפרעה לעובד הציבור
סעיף 289 הסתה להימנע מתשלומי חובה
סימן ה': עבירות שוחד
סעיף 290 לקיחת שוחד [ב/1] [תשכ"ד, תש"ל]
סעיף 291 מתן שוחד
סעיף 291א מתן שוחד לעובד ציבור זר
סעיף 292 שוחד בתחרויות
סעיף 293 דרכי שוחד
סעיף 294 הוראות נוספות
סעיף 295 תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת [ב/6] [תשכ"ג, תשכ"ד, תשל"א]
סעיף 296 ראיות
סעיף 297 חילוט ושילום
פרק י': פגיעות בגוף
סימן א': גרימת מוות
סעיף 300 רצח [א/214, 215]
סעיף 301א רצח בנסיבות מחמירות
סעיף 301ב המתה בנסיבות של אחריות מופחתת
סעיף 301ג המתה בקלות דעת
סעיף 302 שידול או סיוע להתאבדות
סעיף 303 המתת תינוק
סעיף 304 גרימת מוות ברשלנות
סעיף 305 נסיון לרצח
סעיף 308 אדם   מאימתי [א/220]
סעיף 309 גרימת מוות   מהי
סעיף 311 העלמת לידה
סעיף 311א מאסר עולם שאינו עונש חובה
סימן ב': הפסקת הריון
סעיף 312 הגדרות
סעיף 313 איסור הפסקת הריון
סעיף 314 הפסקת הריון באישור
סעיף 315 ועדה
סעיף 316 אישור
סעיף 317 הפסקת הריון במקרים מיוחדים
סעיף 318 הסתייגות מטעמי מצפון או שיקול דעת רפואי
סעיף 319 אי תחולה
סעיף 320 סייג לאחריות
סעיף 321 ביצוע ותקנות
סימן ג': אחריות לשלום אדם
סעיף 322 אחריות לחסרי ישע [א/228]
סעיף 323 חובת הורה או אחראי לקטין
סעיף 325 חובת הממונה על מעשה שיש בו סכנה
סעיף 326 חובת הממונה על דבר שיש בו סכנה
סימן ד': סיכון החיים והבריאות
סעיף 327 שלילת כושר ההתנגדות לשם ביצוע עבירה [א/233] [תשכ"ו]
סעיף 329 חבלה בכוונה מחמירה
סעיף 330 נסיון לחבול בחומר נפיץ
סעיף 331 מניעת הצלה מכלי שיט שבמצוקה
סעיף 332 סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה [א/237] [תשכ"ו]
סעיף 332א יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה
סעיף 333 חבלה חמורה
סעיף 334 פציעה
סעיף 335 חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות  [א/251א] [תשל"ג]
סעיף 336 שימוש ברעל מסוכן
סעיף 337 הפרת חובה של הורה או אחראי [א/242]
סעיף 338 מעשי פזיזות ורשלנות [א/243]
סעיף 339 הזנחת השמירה של כלי יריה וחמרים מסוכנים
סעיף 340 סכנה לילדים
סעיף 340א ירי מנשק חם
סעיף 341 חבלה ברשלנות
סעיף 342 הטעיית תחבורה [א/245]
סעיף 343 הסעה בכלי תחבורה מסוכן [א/246]
סעיף 344 סיכון דרכים ונתיבי שיט
סימן ה': עבירות מין
סעיף 345 אינוס
סעיף 346 בעילה אסורה בהסכמה
סעיף 347 מעשה סדום
סעיף 347א יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל
סעיף 347ב יחסי מין בין כהן דת לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה
סעיף 348 מעשה מגונה
סעיף 349 מעשה מגונה בפומבי
סעיף 350 גרם מעשה
סעיף 351 עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע
סעיף 352 איסור פרסום
סעיף 353 סייג לאחריות פלילית
סעיף 354 סייג להתיישנות עבירות מין בקטין
סעיף 355 עונש מזערי
סימן ו': עבירות כלפי קטינים ונכים
סעיף 361 השארת ילד בלא השגחה או במטרה לנטשו
סעיף 362 הזנחת ילדים ומושגחים אחרים [א/185] [תשכ"ה]
סעיף 363 נטישת מושגחים [א/186] [תשכ"ה]
סעיף 364 מסירת קטין להחזקה בתמורה
סעיף 365 מסירת הקטין בהתנערות מזכויות וחובות
סעיף 367 גניבת קטין [א/188]
סעיף 368 המרת דתו של קטין
סימן ו'1: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע
סעיף 368א הגדרות
סעיף 368ב תקיפת קטין או חסר ישע
סעיף 368ג התעללות בקטין או בחסר ישע
סעיף 368ד חובת דיווח
סעיף 368ה תקנות
סימן ו'2: תקיפת זקנים
סעיף 368ו תקיפת זקן
סימן ז': פגיעה בחירות
סעיף 369 חטיפה
סעיף 370 הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה
סעיף 371 חטיפה לשם כליאה
סעיף 372 חטיפה לשם רצח או סחיטה
סעיף 373 חטיפה ממשמורת
סעיף 374 חטיפה לשם חבלה חמורה [א/258] [1944]
סעיף 374א חטיפה לשם מטרות סחר בבני אדם
סעיף 375 הסתרת חטוף
סעיף 375א החזקה בתנאי עבדות
סעיף 376 עבודת כפיה
סעיף 376א עיכוב דרכון
סעיף 376ב גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות
סעיף 377 כליאת שוא [א/262]
סעיף 377א סחר בבני אדם
סעיף 377ב עונש מזערי לעבירת החזקה בתנאי עבדות ועבירת סחר בבני אדם
סעיף 377ג אי פסיקת פיצוי   חובת הנמקה
סעיף 377ד חילוט
סעיף 377ה קרן ייעודית
סימן ח': תקיפה
סעיף 378 תקיפה   מהי
סעיף 379 דין תקיפה סתם
סעיף 380 תקיפה הגורמת חבלה ממשית
סעיף 381 תקיפות שונות  [א/251, 289] [תשי"ב] [תשל"ג]
סעיף 382 תקיפות בנסיבות מחמירות [א/251א] [תשל"ג]
סעיף 382א תקיפת עובד ציבור
פרק י"א: פגיעות ברכוש
סימן א': גניבה
סעיף 383 גניבה   מהי
סעיף 384 דין הגונב
סעיף 384א גניבה בנסיבות מיוחדות
סעיף 385 נטילה שאינה גניבה
סעיף 386 כספים המוחזקים לפי הוראה
סעיף 387 קבלת כסף בשביל אחר
סעיף 388 כספים שקיבל מורשה
סעיף 390 גניבה בידי עובד הציבור [א/274] [תשכ"ד]
סעיף 391 גניבה בידי עובד [א/275 רישה] [תשכ"ד]
סעיף 392 גניבה בידי המנהל
סעיף 393 גניבה בידי מורשה
סימן ב': עבירות מעין גניבה
סעיף 394 הסתרת פנקס
סעיף 395 הסתרת צוואה
סעיף 396 הסתרת שטר קנין
סעיף 397 הריגת חיה כדי לגנבה
סעיף 398 ניתוק בכוונה לגנוב
סעיף 399 הונאה במחצבים
סעיף 400 נטילת חשמל או מים או גז
סעיף 401 גניבת כלי שיט או כלי טיס
סימן ג': שוד
סעיף 402 שוד
סעיף 403 נסיון שוד
סעיף 404 דרישת נכס באיומים
סימן ד': פריצה והתפרצות
סעיף 405 פריצה, כניסה והתפרצות
סעיף 406 כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו
סעיף 407 התפרצות לבנין או מבנין, שאינו מקום מגורים או תפילה
סעיף 408 כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות
סעיף 409 החזקת מכשירי פריצה [א/299
סעיף 410 נסיבות מחשידות בכוונת פריצה
סימן ה': נכסים גנובים
סעיף 411 קבלת נכסים שהושגו בפשע
סעיף 412 קבלת נכסים שהושגו בעוון
סעיף 413 החזקת נכס חשוד
סימן ה'1: עבירות בקשר לרכב
סעיף 413א הגדרות
סעיף 413ב גניבת רכב
סעיף 413ג שימוש ברכב ללא רשות
סעיף 413ד גניבה מרכב או פירוק רכב
סעיף 413ה חבלה במזיד
סעיף 413ו פריצה לרכב
סעיף 413ז החזקת מכשירי פריצה
סעיף 413ח גניבה או זיוף של מסמך
סעיף 413ט שינוי זהות של רכב או של חלק של רכב
סעיף 413י קבלת רכב או חלק גנובים
סעיף 413יא מסחר ברכב או בחלק גנובים
סעיף 413יב פסילה מהחזקת רשיון
סעיף 413יג שמירת דינים
סימן ו': עבירות מרמה, סחיטה ועושק
סעיף 414 הגדרות
סעיף 415 קבלת דבר במרמה
סעיף 416 תחבולה
סעיף 417 כישוף
סעיף 418 זיוף
סעיף 419 זיוף המשפיע על עסקאות
סעיף 420 שימוש במסמך מזוייף
סעיף 421 זיוף בידי עובד הציבור
סעיף 422 שידולי מרמה
סעיף 423 רישום כוזב במסמכי תאגיד
סעיף 424 עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד
סעיף 424א אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד
סעיף 425 מרמה והפרת אמונים בתאגיד
סעיף 426 העלמה במרמה
סעיף 427 סחיטה בכוח
סעיף 428 סחיטה באיומים  [ח/12] [תשל"ג]
סעיף 430 נטילת נכסים לשם סחיטה
סעיף 431 עושק [ח/13]
סעיף 432 הוצאת שיק ללא כיסוי
סעיף 435 שמירת אחריות פלילית לפי חוקים אחרים
סעיף 436 הגבלה במשיכת שיקים
סעיף 437 מקרים מיוחדים
סעיף 438 קבלה ונתינה
סימן ז': הונאה
סעיף 439 הונאת נושים
סעיף 440 קשר להונות
סעיף 441 התחזות כאדם אחר
סעיף 442 הודיה כוזבת בהתחייבות
סעיף 443 התחזות כבעל תעודה
סעיף 444 העברת תעודה לשם התחזות
סעיף 445 התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו
סעיף 446 העברת תעודת אופי
סימן ח': הסגת גבול
סעיף 447 הסגת גבול כדי לעבור עבירה
סימן ט': היזק
סעיף 448 הצתה
סעיף 449 גרימת שריפה ברשלנות
סעיף 450 האבדת כלי שיט או כלי טיס [323, 324] [תשכ"ו]
סעיף 451 היזק לבעל חיים
סעיף 452 היזק בזדון
סעיף 453 היזקים מיוחדים [א/326
סעיף 454 היזק בחומר נפץ [א/326
סעיף 455 היזק לצוואה או לפנקס
סעיף 456 נסיון להרוס נכס בחומר נפיץ
סעיף 457 הדבקת בעל חיים במחלה מידבקת
סעיף 458 פגיעה בסימן גבול בכוונה להונות
סעיף 459 פגיעה בסימנים מסויימים
סעיף 460 איום לשרוף או  הרוס
פרק י"ב: זיוף כספים ובולים
סימן א': שטרי כסף
סעיף 461 הגדרה
סעיף 462 זיוף שטר כסף
סעיף 463 חיקוי שטר כסף
סעיף 464 החזקת חומר לזיוף שטרי כסף
סעיף 465 הנפקת שטרי כסף שלא כדין
סעיף 466 קלקול שטר מטבע
סעיף 467 חיקוי שטר מטבע
סעיף 468 חילוט שטרי כסף מזוייפים
סעיף 469 חיפוש וחילוט של ציוד לזיוף
סימן ב': מטבעות
סעיף 470 הגדרות
סעיף 471 זיוף מטבע מעולה
סעיף 472 הכנת מתכת לזיוף מטבע מעולה
סעיף 473 הכנת מכשירים לזיוף מטבע מעולה
סעיף 474 קיצוץ מטבע מעולה
סעיף 475 מסחר במטבע מעולה מזוייפת
סעיף 476 הבאת מטבע מעולה מזוייפת
סעיף 477 זיוף מטבע פשוטה
סעיף 478 הוצאת מכשירים וחמרים ממטבעה של המדינה
סעיף 479 ניפוק מטבע מזוייפת
סעיף 480 השחתת מטבע  [א/364]
סעיף 481 ניפוק תחליפי מטבע
סעיף 482 ייצוא מטבע מזוייפת
סעיף 483 חיפוש וחילוט של מטבע מזוייפת
סעיף 484 סמכות לתפוס שטר מטבע ומטבע מזוייף
סימן ג': בולים
סעיף 485 הגדרות
סעיף 486 התקנת מכשיר לעשיית בולים
סעיף 487 עשייה והכנה בזיוף בולי דואר
סעיף 488 מכשיר לעשיית חותמים
פרק י"ג: עבירות קלות
סעיף 489 סירוב לקבל מטבע בשווי הנקוב
סעיף 490 עבירות רחוב
סעיף 491 סירוב להגיש עזרה
סעיף 492 עבירות בעלי מלונות
סעיף 493 עיבוד אדמה בסמוך לדרך ציבורית
סעיף 494 כניסה לשטח חקלאי [א/385, 385א] [1944, תשכ"ח]
סעיף 496 גילוי סוד מקצועי
פרק י"ד: עבירות הכנה וקשר
סעיף 497 הכנת עבירה בחמרים מסוכנים
סעיף 498 מתן אמצעים לביצוע פשע
סעיף 499 קשר לפשע או לעוון
סעיף 500 קשר למעשים אחרים
פרק ט"ו: הוראות שונות
סעיף 502 צו בדבר החזקת מקרקעין
סעיף 503 השגחה על ילד שאפוטרופסו הורשע או הואשם
סעיף 504 תחילה
סעיף 505 הוראה מיוחדת
תוספת ראשונה
תוספת שניה
סעיף 5 ת"ט תשל"ז 1977